EFOP-5.2.2-17-2017-00078 – Transznacionális együttműködések az Add a kezed közhasznú Egyesületnél

 
 
 
Az Add a kezed az esélyegyenlőség megteremtésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon közhasznú Egyesület az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül vissza nem térítendő támogatásban részesült.
 
A szerződött támogatás összege: 49 987 481
A támogatás mértéke: 100%.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 12 01.
 
EFOP-5.2.2-17-2017-00078 azonosítószámú, Transznacionális együttműködések az Add a kezed az esélyegyenlőség megteremtésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon közhasznú Egyesületnél című pályázat elsődleges célja a hátrányos helyzetű gyermekek segítése, az erre vonatkozó módszereink bővítése együttműködő partnereink bevonása révén.
Hazánkban, illetve a partnereink országaiban is (Szlovákia, Románia) sikerrel valósítottak meg olyan projekteket, amelyek a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózatására, és ezen keresztül közvetve a leszakadt társadalmi réteg fejlesztésére irányultak. A projekt során ezen jó gyakorlatok összegyűjtésével, a tapasztalatok megosztásával szeretnénk módszereinket bővíteni, tevékenységünket fejleszteni.
Az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük a fenti területek vizsgálatához és elemzéséhez az együttműködések keretében:
– A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás megismerése nemzetközi együttműködés keretében
– Nemzetközi hálózatépítés
– Tapasztalatok feldolgozása, jó gyakorlatok leírása
–  Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása
– A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása
– Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel
– Műhelymunka, a projekt költségvetéséből programterületen megvalósuló hazai tanulmányút vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút szervezése
– Tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, kompetenciafejlesztések keretében
– Módszertani-szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása
– Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése
– A megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása
– A projekt eredményeinek széleskörű megismertetése
– Magyarországi konferencia szervezése
A projekt keretében megvalósult programjainkról, tevékenységeinkről a külön menüpontokban található fotódokumentáció és összefoglalók által juthatnak bővebb információhoz.

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00078

Program címe: Tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, kompetenciafejlesztések keretében

Időpont: 2018.05.23.

Az együttműködés célja, hogy a projektjeink által, olyan célközösséghez juttassuk el programjainkat, ami összhangban van a szükségleteikkel és segítik a társadalmilag lemaradt rétegek felzárkózatását. A programok tartalmát igyekszünk, úgy kialakítani, hogy azok valós igények alapján legyenek összeállítva. Nem csak hazánkban, de az együttműködő országokban is és a szomszédos országokban is gyakori probléma a hátrányos helyzetűek magas aránya, valamint ez a helyzet öröklődik is, hiszen nem igazán tudnak kitörni ebből a helyzetből, mivel sokan az iskolában is, ahogy elérik a tankötelezettséget, ott is hagyják, ezért nem szereznek megfelelő szakképesítést, nem tudnak munkát vállalni. Szükség van a szülőkre és a hozzátartozókra is, hogy a fiatalok körében bizalmat tudjunk kiépíteni, a szülői kompetenciák fejlesztése érdekében, hogy a programot egy szélesebb körben megismerjék. A szülőkkel történő együttműködés esetében pozitív tapasztalatok, valamint a megszerzett ismeretek befolyásolhatják a kisebb gyermekek nevelését, a családok helyzetét, valamint így az ismerős családok is nyitottabbá válnak a program megismeréséhez. Az iskolai siker nagyban függ a család hátterétől, az otthoni környezettől, így azok a gyerekek, akiknek a szülei is képzetlenek, korlátozottak lesznek a tanulási lehetőségei, kilátásai, mivel nincs előttük példakép, a műhelymunka keretein belül egy igényfelmérést készítettünk, ahol az együttműködő országok szervezetei, olyan dolgokat soroltak fel, mint generációk közötti különbség, a fiatalok passzívak és érdektelenek, egy rossz mentalitást követnek. Jellemző, hogy magas azoknak a gyerekeknek a száma, akiket alacsony iskolai végzettségű szülők nevelnek, ezért olyan programokra van szükség, ahol a szülők is nagy arányban részt tudnak venni, akár iskolán belül, vagy iskolán kívüli tevékenységeken. Ezáltal fontosnak tartottuk, hogy az együttműködő partnerek minden szervezetéből bemutassák a saját jó gyakorlatait, amelyből kiemeltük a legjobbat, ami a Fórumszínház lett, majd minden országból hozzátettük a saját gondolatainkat, amelyből egy közös program jöhet létre.

A program keretében belül egy találkozó valósul meg, a témával kapcsolatosan az    együttműködő partnerek bevonásával. A beszámoló által megismerjük a projekt témájához kapcsolódó szolgáltatásokat. További lehetőségként, az egyeztetések után mi is megismerhetjük a külföldi partnereink munkáit. Az együttműködés céljai közé tartozik, az együttműködések kialakítása, a tapasztalatszerzés, a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása. A találkozáskor SWOT analízist készítettünk, melyben kielemeztük, a partnerek erősségét, gyengeségét, lehetőségeit és veszélyeit az ifjúság fejlesztéssel kapcsolatosan. Az erős oldalon a dolgok lehetőségeket is rejtenek önmagukban, de mint minden lehetőség, ez is hordoz önmagában veszélyt. Szlovákiában például ingyenes oktatási rendszer működik, akár az egyetemen is, ha a hallgató nappali képzésen vesz részt, hogy a tanulók családi helyzetét megkönnyítsék, ingyenesen közlekedhetnek az iskolába. A középiskolákban és egyetemeken lehetőség van szociális ösztöndíjra, valamint a tanulók az Erasmus pályázat keretein belül más országokban tanulhatnak. Ezáltal a tanulóknak fejlődik a nyelvi kompetenciája, megismerhetik más országok kultúráját.

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00078

Program címe: Műhelymunka- A család szerepe a hátrányos helyzetű fiatalok fejlesztésében

Időpont: 2018.07.09.

Nem csak hazánkban, de az együttműködő országokban is és a szomszédos országokban is gyakori probléma a hátrányos helyzetűek magas aránya, valamint ez a helyzet öröklődik is, hiszen nem igazán tudnak kitörni ebből a helyzetből, mivel sokan az iskolában is, ahogy elérik a tankötelezettséget, ott is hagyják, ezért nem szereznek megfelelő szakképesítést, nem tudnak munkát vállalni. Szükség van a szülőkre és a hozzátartozókra is, hogy a fiatalok körében bizalmat tudjunk kiépíteni, a szülői kompetenciák fejlesztése érdekében, hogy a programot egy szélesebb körben megismerjék.

A nemzetközi hálózatépítés során az együttműködő partnerek kapcsolódási pontként szolgálnak a tapasztaltabb szakemberek eléréséhez. A különböző országok helyzetét, gyakorlatait ismerhetjük meg az együttműködés kapcsán. Az együttműködés kapcsán olyan célokat határozunk meg, mint nemzetközi együttműködések kialakítása, tapasztalatszerzés és tapasztalatcsere, ifjúságfejlesztési tervezési és végrehajtási gyakorlatok a határon átnyúló és határon belüli fejlesztése. Kompetenciafejlesztő alkalmakat kívánunk szervezni, ahol tovább adhatjuk tudásunkat a külföldi szakemberek számára, fontos hogy ezeken az alkalmakon fejlesszük a személyes kompetenciánkat, a kommunikációt. Alapelvünk, hogy olyan társadalmi réteghez jusson el a pályázatunk, hogy összhangban legyen a szükségleteikkel, a társadalmilag hátrányos helyzetben lévő embereket felzárkóztassuk.

Az együttműködő országok, a konferencián problémákat vetettek fel, ezek megoldására keresték a választ, jó gyakorlatokat osztottak meg egymással és egy igényfelmérés is készült. A gyakorlatok kapcsán, sokat tanult minden ország együttműködő partnere. A problématerületek mindhárom országban, a fiatalok nagyon sokszor érdektelenek, passzívak, ami egy veszélyeztetett korosztályt képez maga körül, így sokszor függőségek rabjai lesznek, hontalanok, mivel sok szülő hátrahagyja a gyerekét és külföldre megy dolgozni. 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00078

Program címe: Műhelymunka- A kora gyerekkori fejlesztés szerepe a továbbtanulásban

Időpont: 2018.07.10.

Az ifjúságfejlesztése már kisgyermekkorban kezdődik, hogy milyen nevelést kapnak, járnak-e óvodába, iskolába. Magyarországon az óvoda kötelező, hiszen fontos a korai fejlesztés, az iskola viszont csak 16 éves korig kötelező és így nagyon sok fiatal, ahogy betölti a 16. életévét ott is hagyja az iskolát, ezért nagyon sokan utcára kerülnek, nem fejlődik eléggé a társas kompetenciájuk és az egyik legfontosabb, hogy nem szereznek megfelelő szakképesítést, így a munkahelykeresés is nehéz számukra. Szlovákiában ingyenes oktatási rendszer működik, ezt akár az egyetemen is igénybe lehet venni, attól függően, hogy milyen képzésen tanulnak a fiatalok, nappali vagy távoktatás. A diákok részére ingyenes az iskolába való oda és hazautazás, amelyet állam térít meg. Mindhárom országban lehetőség nyílik az egyetemen tanuló diákoknak ERASMUS pályázatot benyújtani, amellyel egy másik országban félévet, vagy akár többet is tanulhatnak, ezáltal megismerve a másik ország kultúráját és a nyelvismeret is fejlődik, tágabb tudással térnek haza.

A nemzetközi hálózatépítés során az együttműködő partnerek kapcsolódási pontként szolgálnak a tapasztaltabb szakemberek eléréséhez, megismeréséhez. Különböző szakmai tapasztalattal, szakmai tudással rendelkező más országokból élő szakembereket ismerhetünk meg, ennek a projektnek a keretén belül, így több országra kiterjedő hálózatot tudunk létrehozni. A projekt célja, a nemzetközi együttműködések kialakítása, a tudástranszfer megvalósítása, a társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló szakmai tudás bővítése. Alapelvünk, hogy a pályázatunk által olyan programokhoz juttassuk célcsoportunkat, hogy az összhangban legyen a szükségleteikkel és társadalmilag a hátrányos helyzetű embereket felzárkóztassuk. Fontosnak tartjuk, hogy a programokat ne csak „megtartsuk”, hanem azokat a valós igényekhez formáljuk. A 2 együttműködő országban, Romániában és Szlovákiában is hasonló problémákkal küzdenek, ezen országokban is magas a hátrányos helyzetű fiatalok aránya. Ezek kezelésére már számos civil egyesület jött létre, és most mi is bízunk az együttműködő országok összefogásában, amellyel 3 különböző területet tudunk fejleszteni, hogy a megvalósuló programjaink ne csak pillanatnyi megoldások legyenek, hanem egy hosszú távú fenntartható fejlődés a cél érdekében. A fejlesztések tekintetében fontos, hogy a szülők, és a fiatalok is betekintést nyerjenek a programjainkba, tehát ki kell építeni a bizalmat.

 

 

 

 

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00078

Program címe: Műhelymunka-A hátrányos helyzetű fiatalok iskolai lemorzsolódásának okai

Időpont: 2018. 07. 11.

A szervezetünk és az együttműködő partnereink tevékenységei során, az elsődleges cél a hátrányos helyzetű gyerekek segítése. A problémára igyekszünk megoldást találni, egymás jó gyakorlatait végig hallgatva próbálunk kialakítani egy közös programot, amely mindhárom országban megállja a helyét. Egy SWOT analízis segítségével mindhárom ország erősségét, gyengeségét, lehetőségét, és veszélyét számításba vettük és összegeztük a problémákat, az igényeket, és már hazánk, és partnereink országai is sikerrel valósítottak már meg olyan projekteket, amelyek kizárólag a hátrányos helyzetű gyerek felzárkóztatására és családjaikra voltak specializálódva, azaz a leszakadt társadalmi réteg fejlesztésére irányult. A műhelymunkánk során olyan problématerületeket vetettünk fel, mint a fiatalok érdektelensége, passzivitása, felületesek, bizalmatlanok az oktatás területén és a programoktól is elzárkóznak, ez egy olyan rendszerhiba a fiatalok részéről, amit ki kell küszöbölnünk, hogy minél jobb legyen az oktatás minősége, ne hagyják ott az iskolát a 16-18 évesen, ne ebben a rossz mentalitásban, gondolkodásmódban éljenek. A jó gyakorlatok bemutatása után összegeztük, hogy eddig milyen hatásai voltak. Romániában a People to People alapítvány az oktatásra helyezi a hangsúlyt, egy iskolát működtetve és az embercsempészet áldozatainak egy menedékházat építettek, ahol szociális szolgáltatásokban részesülnek az odaérkezők. A hazánkban bemutatott gyakorlat során a fiatalokat készíti fel a munka keresésre, az állásinterjúkra a program, aminek eredménye hogy már több fiatal is helyet kapott olyan nagy cégeknél, mint Spar, Mol vagy a Magyar Posta. Több kisebb program került még bemutatása, ahol a fiatalok mozgósítása a cél, sport és zenetanulás terén. A közösségi munka egy kiváló fejlesztőprogram, ahol a gyerekekre és a családjukra fókuszálnak. Összegezve a műhelymunkát, a fő célunk az, hogy a partnerekkel, egy olyan módszert megismerni, ennek a módszernek tanulmányozni annak lehetőségét, hogy ezt hogy tudjuk kialakítani és ezeket a módszereket hogyan tudjuk a gyakorlatban hasznosítani.

Az ifjúságfejlesztés SWOT analízisben történt elemezve, melynek megnéztük az erős, a gyenge oldalát, a lehetőségeket és a veszélyeket. Az erős oldalon a dolgok lehetőségeket is rejtenek önmagukban, de mint minden lehetőség, ez is hordoz önmagában veszélyt. Romániában az iskolai tanítás 16 éves korig ingyenes, az egyetem attól függően lesz ingyenes, hogy a középiskolai tanulmányi átlag milyen volt. Szociális és tanulmányi ösztöndíjrendszer működik, amely kb. 100 euro/hónap. Az iskolákban Bolognai rendszer működik, melynek célja, hogy a hallgatókat felkészítsék a későbbi szakmai pályafutásukra, valamint széles hozzáférést adni a magas színvonalú felsőoktatásra. Ha az egyetem elvégzése után a fiatalok nem találnak állást, kb. 1 évig még kapnak támogatást az államtól.

 

 

 

 

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00078

Program neve: Műhelymunka- Szakmák átjárhatósága az élethosszig tartó tanulás jegyében.

Időpont: 2018.07.17.

A társadalmi visszailleszkedés elképzelhetetlen az egyén öngondoskodása nélkül. A lakhatás, a mindennapok költségeiről gondoskodni saját jövedelem nélkül elképzelhetetlen, az aktív, munkaképes ember számára pedig csak a munkabér, a munkaerőpiacra való visszakerülés adhat esélyt a továbblépésre. Viszont kinek kell egy munkától már elszokott, elavult szaktudású beosztott? A képzésben, munkahelykeresésben, a munkahely megszerzésében és megtartásában komoly feladat hárul az ellátórendszerre. Gondoskodni kell arról, hogy az érintettek újra képes legyen válaszokat adni a munkaerőpiac kihívásaira.

A munkaképes állapot, a piacképes szaktudás, a rendezett lakhatás megteremtése egyaránt alapvető fontosságú ahhoz, hogy a munkát kereső embernek találni, és meg is tartani azt. A munkába vezető lépcsőket járó ügyfelek folyamatos segítése a hajléktalan-ellátás leginkább élőmunka-igényes oldala, mind a képzés megkezdése, mind egy új állás vállalása erős elkötelezettséget igényelnek, és ezernyi új, vagy rég elfeledett helyzettel járnak, melyek kezelését meg/újra kell tanulni. Mint látni fogjuk a mentorok, esetkezelő szociális munkások, tanácsadók, és más segítők közös, összehangolt, pontosan tervezett munkájára van szükség az minden sikertörténethez, és – el kell fogadnunk – a legnagyobb erőfeszítés sem hozhat minden esetben sikert.  A szakmák közötti átjárás és egymásra épültség biztosíthatja a folyamatosságot, a helyzetekhez való alkalmazkodást is az alanyok számára. Az átjárhatóság tényének fennállása, a különböző fokú és típusú szakmák között.

 

 

 

 

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00078

Program neve: Műhelymunka- A kora gyerekkori fejlesztés, mint megalapozó tevékenysége a gyermekek intézményében eltöltött éveinek.

Időpont: 2018.07.18.

A találkozó alkalmával fontos megállapításra jutottunk. A kora gyerekkori fejlesztés, az otthoni környezte a gyerekekkel való foglalkozás, és az óvodáztatás minősége fontos alapozója lehet a gyerekek iskolai illetve intézményi előmenetelének. Számtalan olyan tudás, és kompetencia ebben az időszakba fejlődi ki a csecsemő illetve kisgyermekkorban, ami megalapozza, pl. az értő olvasást, a logikai fejlődést, a matematika feladatok megoldásához szükséges kompetenciákat, tudásokat, Ha egy kisgyermek számára ebben az időszakban nem történnek meg azok a fejlesztések, „tapasztalatszerzések” amelyek szükségesek a későbbi előmeneteléhez, akkor az alapok hiánya vezethet egy továbbtanulási nehézséghez, iskolai kudarchoz, stb.

A kora gyermekkori fejlesztési a roma közösségben nagyon fontosnak tartjuk, többek között azért is, mert ha a társadalmi integrációs programokról és tevékenységekről is beszélünk, akkor az erre a korosztályra irányuló fejlesztő fejlesztések nagyon kevesek, vagy egy olyan rendszerben beültetett szolgáltatás, mely a közvetlenséget nem minden esetben tudja biztosítani.

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00078

Program neve: Műhelymunka-Továbbtanulás és pályaorientáció-Intézmények közötti átmenet

Időpont: 2018.10.10.

A sikeres elhelyezkedés egyik fő alappillére, a megfelelő szakmai képzettség és tudás. Minden fiatal számára a hosszú távú cél, az elsődleges munkaerő piacon való elhelyezkedés, versenyképes fizetéssel. Fontos alappillér az is, hogy az elhelyezkedést követően nyitottak legyenek a fiatalok a folyamatos szakmai továbbképzésekre, egy fajta stabilitási tényezőként pedig ezen újszerű tudások alkalmazása a munkafolyamatok során, illetve a gyakorlatban való helyes és hasznos használata ezen megszerzett tudásnak. Ahhoz, hogy ez megtörténjen fontos tényezők és, segítő tevékenység működhetnek:

 • megfelelő, az érdeklődési iránnyal megegyező szakmaválasztás
 • a szakmai tudás megszerzéséhez szükséges alaptudások jó szinten történő elsajátítása
 • ha releváns megfelelő gyakorlati hely kiválasztása, annak feltérképezése
 • piacképes szakma választása, ennek figyelembe vétele a pályaválasztás kapcsán
 • támogató ösztöndíj programok
 • tehetséggondozás
 • szociális segítségnyújtás a mélyszegénységben élő továbbtanuló fiatalok számára.

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00078

Program neve: Hazai tanulmányút –Az élethosszig tartó tanulás, szakmai képzési lehetőségek, jó gyakorlatok

Időpont: 2018.10.14.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedők és Vállalkozók Egysületének megkeresése, mint a tanulmányút helyszíne, azért volt fontos számunkra, mert a szakmai egyeztetések alapján kiderült, hogy mind három osrszág hátrnyos helyzetű hiataljai szak- és középiskolai tanulmányai illetve iskolaiéletútjukra nagyban jellemző az erős, már az első éveben megtörténő lemorzsolódás. A hagyományos szk-és közép iskolai rendszerben a hátrányos helyzetű fiatalok erős lemorzsolódása egyértelműen kimutatható a partnerországoknál, ezért fontosnak tartottuk, hogy a sok képzésben jártas hátrányos helyzetű iatalokkal foglalkozó szervezet működését, tevékenységét, módszerét megismerjük. Megtekintettük a képzéseket a tanúlmányúton, a toborozási módszerekbe, a hallgatókkal való foglalkozásokba illetve, hogy milyen típusú szolgáltatásokat, támogatásokat tudnak biztosítani a képzésben résztvevőknek, amely szolgáltatások és támogatások segytik a benntmaradást, a sikers szakmaképzést, illetve  a képzést szervező szakemberek által biztosított szolgáltatások egyik fontos elemét is megismerhettük, amely során a megszervezett képzettséggel segítséget nyújtanak ejutni az elsődleges munkaerőpiacra és a szakképzés során segítik a fiatalokat abban, hogy munkahelyhez jussanak.

 

 

 

 

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00078

Program címe: Játéktár, pilot program

Időpont:2018.10.15.

A játéktár pilot programnak hosszú évek óta a Nyíregyházi Görög Katólikus Egyház tulajdonában lévő Kapuház Tanoda ad helyet. A program Nyíregyháza, Huszár lakótelep szegregátumában működik és célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű szegregált életkörülmények között élő roma családok számára segítséget nyújtson a kisgyermekek otthoni

nevelésben, fejlesztésében. A hátrányos helyzetű fiatalok iskolai sikerességét illetve hosszútávon az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedését megalapozó és segítő program elem a játéktár program. Mindamelett, hogy korszerű tudással és eszközrendszerrel látja el a fiatal anyukákat az otthoni fejlesztés illetve az otthon nevelés tekintetében a program elemek egy közösség erősítő és fejlesztő funkciója is van.

A megtekintett játéktár program lehetőséget biztosított a résztvevők számára, hogy megismerjék a módszer folyamatát, a benne dolgozó szakemberek gyakorlati tapasztalatát megismerjék, illetve a tanulmányi út során lehetőség nyílt egyfajta módszertanon alapuló együttműködés kialakítására.

 

 

 

 

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00078

Program címe: Hazai Tanulmányút-Koragyerekkori fejlesztés, az integrált oktatás megalapozása

Időpont: 2018.10.12.

A program konkrét célkitűzése: A minőségi oktatási szolgáltatásokhoz és a korai gyermekkori gondoskodás szolgáltatásaihoz való hozzáférés javítása a hátrányos helyzetű roma gyermekek (0-6 éves korosztály) számára. A közösségépítés egyik fontos célja, hogy olyan teret biztosítson az édesanyáknak, ahol biztonságban érezhetik magukat, nyugodtan mernek beszélni érzéseikről, sérelmeikről, egyszerre fejlődnek ők és a gyermekeik. Ebben a befogadó ésbátorító környezetben az anyák készségszintje könnyedén fejleszthető.

A csoport kialakítása különböző csoportalkotási technikák alkalmazásával. A közösségépítés egyik fontos célja, hogy olyan teret biztosítson, az édesanyáknak ahol biztonságban érezhetik magukat, nyugodtan mernek beszélni érzéseikről, sérelmeikről, reményeikről, egyszerre fejlődnek ők és gyermekeik. Ebben a befogadó és bátorító környezetben az anyák készségszintje könnyedén fejleszthető a mesélésen és a gyerekekkel való együtt játszáson keresztül.

 • Csoport működési szabályok közös felállítása, értékeke, normák meghatározása a csoport megfelelő működése érdekében.
 • A mesélés folyamatának megkezdése. A mesék képesek arra, hogy kulturális különbségekre való tekintet nélkül, iskolázottságtól, intelligenciától, kortól függetlenül, a legkülönfélébb mentális állapotú, társadalmi helyzetű emberekből közösséget teremt, azonos hullámhosszra állít. Fókuszálja a figyelmet, felkelti és fenntartja az érdeklődést.
 • A program során a résztvevők, képesek lesznek az önálló meseválasztásra, a mesék értő, érthető és élvezhető tolmácsolására, a mondókák napi mondogatására, olvasáskultúrájuk, ezen belül az értő olvasás, a hangos olvasás képessége fejlődik.
 • Tudatossá válik a résztvevőkben a mindennapi mesemondás, meseolvasás fontossága gyermekeik számára, ezeken, a mesék hatására elevenné, bensőségesebbé válik kapcsolatuk gyermekeikkel.

  A program az édesanyákat felkészíti az óvodáztatással kapcsolatos feladatokra, az egészséges életmódra való nevelésre.

 

 

 

 

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00078

Program címe: Hazai tanulmányút- Szegregáció-Közösségfejlesztés

Időpont: 2018.10.13.

Azért választottuk a tanulmányút helyszíneként az egyik városi szegregátumot, mert fontos látnunk, hogy milyen életkörülmények azok amelyek befolyásolják a fiatalok mindennapjait, az iskolai és óvodai életüket, a találkozásokat a többi társadalom szereplőivel. Egy telepi életkörülmény teljesen más lehetőséget tud adni, biztosítani az ott élőknek, hisz az infrastruktúrális elmaradottság, a közösségi terek hiánya mind gátló tényezői a fejlődési, kitörési pontoknak.

Nagyon fontos, hogy a szegregátumokban működjenek a közösség egészére hatással lévő programok. fontos a komplex, családfejlesztés, az egyéni igények megjelentése. A közösségi események kiválóan alkalmasak erre a célra, egy ilyen közösségi eseményt látogattunk meg a tanulmányút során, ahol egy olyan programterv alapján működött az esemény mely komplex családfejlesztési elemekre épült, a hasznosan együtttöltött idő, a közös cselekvés, a felnőttek és a gyerekeke együttes foglalkoztatása, mind hozzájárult a közösségi lét hasznos megéléséhez. Nagyon fontos eleme a meglátogatott programnak, hogy a résztvevők nem csupán résztvevők, de alakítói is az eseménynek. Aktivizálásukkal és be bevonásukkal, sokkal jobban magukénak érezhetik a résztvevők az eseményt és megélhetik ezt közösségi szinten.

Kutatás és összehasonlító elemzés

A kutatást megalapozta a kérdőívek kitöltése, annak adatai és egyeztetései. A kutatás magyarországi Intézmények és pedagógusok bevonásával történt, illetve külföldi partnerként az egyik Romániai partnerszervezet és állami alapítású oktatási intézményekben dolgozó pedagógus szakemberek tapasztalatai alapján indítottuk el  a kutatási anyagot. A műhelymunkák alkalmával illetve több személyes találkozó alkalmával fontos volt az oktatásban használt fogalmak tisztázni, amely alatt mást értenek Romániában és mást itthon, valamint megérteni, hogy milyen jogi környezetben folyik az oktatás a két országban. Az alap-és a középfokú oktatási intézményekben óriási a különbség az oktatás terén, például Romániában az óvodáztatás sem állami sem magán formában nem kötelező, a kora gyerekkori fejlesztés tekintetében nincs olyan állami iránymutatás, szakmai fejlesztés, amely minden gyermek számára hozzáférhető lenne. Romániában a kora gyerekkori fejlesztésben szakemberek nem vesznek részt, azok a szociális kompetenciák, amelyek szükségesek lennének a fejlődéshez, nincsenek jelen, így a lemorzsolódás esélye is nő az oktatási intézményekben.

Kutatási módszerek: kérdőív használata, különböző oktatási tanulmányok olvasása, KSH adatok kigyűjtése, több személyes találkozó és beszélgetés történt a két ország között a gyerekek fejlesztésével kapcsolatban.

Adatgyűjtés

Ebben az időszakban a gyerekek irányuló statisztikai adatokat kerestük meg és dolgoztuk fel. Az adatgyűjtési munkaállatokat a kutatás segíti, megalapozza. Áttekintettük azokat a tanulmányokat, eredményeket, amelyek a fiatalok fejlesztésére irányuló tevékenységeket vizsgálnak meg, és ezekből kiszűrtük azokat az adatokat, amelyek segítik az adatgyűjtés folyamatát. Felvettük a kapcsolatot olyan intézményekkel, amelyek ezekben a tevékenységekben komoly eredményeket értek el. Az összegyűjtött adatok és dokumentumok folyamatosan rendszerezésre kerülnek, amelyek más számára is áttekinthetőek. Az adatgyűjtés nem csak a statisztikai adatok miatt fontosak, hanem a kora gyerekkori fejlesztésnél az alap és középfokú intézményi rendszerek tekintetében is.

Szervezetek bemutatása:

 1. Fundatia people to people – Románia-Nagyvárad

Az 1999-ben alakult szervezet elsődleges tevékenységi területe és missziója a gyermekvédelem. Tevékenységei közé tartozik a közösségszervezés, a szociális segítségnyújtás, a képzés szervezés, a munkaerő piaci segítségnyújtás a hátrányos helyzetű csoportok számára. Igyekeznek a legszegényebb rétegen segíteni azzal, hogy az alapvető emberi szükségleteket biztosítják (étel, víz, stb.), továbbá higiéniai/tisztasági eszközöket is biztosítanak, valamint az oktatásban való részvételre motiválják a gyermekeket, kiemelik a tanulás fontosságát. A szervezet minden erejében azon dolgozik, hogy minél több formában tudjon segítséget nyújtani a hátrányos helyzetű gyermekeknek. Rendszeresen szerveznek adománygyűjtést, amelynek keretében ruhát, használati tárgyakat és tartós élelmiszert tudnak juttatni a rászorulóknak. Emellett igyekeznek lelki támaszt és mentálhigiénés segítségnyújtást is biztosítani. Célcsoportja a hátrányos helyzetű társadalmi réteg, kiemelten a fiatalok tekintetében.

 1. OZ pre podporu vzdelávania vychovy a kultúry-ROMAD-Szlovákia-Oradea

A szlovákiai szervezet igyekszik a társadalom minél szélesebb körét elérni, ezért számos eseményen képviselteti magát. Szeretné a kultúra értékeit népszerűsíteni, valamint igyekszik tevékenységeivel a fiatalok körében elültetni a fejlődés, az értékek iránti vágy, a kultúra iránti érzékenység magjait. Továbbá hangsúlyozza  a befogadás, a társadalmi elfogadás fontosságát, hiszen minden ember egy egyéni érték, akit érdemes megismerni és megbecsülni. Így kiemelten fontos számára, hogy a többségi társadalom képes legyen befogadóbb lenni minden kisebbséggel szemben. A szervezet munkája során a következő tevékenységeket végzi: kulturális rendezvények szervezése, fesztiválok, közösségi események működtetése interkulturális témakörökben,az iskolán kívüli idő effektív kihasználása az ifjúság számára,a fiatal tehetségek támogatása/zene, ének, tánc / a roma kultúra nyilvános prezentációja és kultúrnevelő és sport aktivitások szervezése,  prevenciós aktivitások, drogmegelőzés ,  valamint a kúlturák közötti közvetítés. Programjaival a fiatalokat, iskolakorúakat kívánja megcélozni.

 1. ATSP O.Z. –Szlovákia

A szervezet a szociális háló hiányosságait igyekszik kiküszöbölni tevékenységein keresztül. Ezért jó kapcsolati rendszert épített ki a szociális szférában lévő intézményekkel és szakembereikkel egyaránt. A hátrányos helyzetű egyének esetében minden segítséget szívesen fogadnak, így munkájuk kiemelten fontos. A szervezet a hátrányos helyzetű társadalmi réteg, elsősorban a családok körében a következő tevékenységeket folytatja: gyermekvédelem, családfejlesztés, szociális munka, szociális segítségnyújtás, valamit terepmunka.  A megvalósuló tevékenységei által igyekszik a leszakadt társadalmi rétegeket  segíteni, fejleszteni. Kapcsolati rendszerének köszönhetően számos hátrányos helyzetű családot és egyént képes elérni. Így képes segítséget nyújtani széles  körben. Fontos a szervezet számára, hogy minél több olyan hátrányos helyzetű  egyént el tudjon érni, akinek szüksége van segítségre.

 1. Asociatia Pentru Generatia TA-Románia

Az Ön Generációjának Egyesülete (AGT) társadalmi, oktatási és kulturális tevékenységeket folytat és fejleszt. Javítani kívánja a közösség életét azáltal, hogy kihasználja az emberi potenciáit és a másokkal szembeni felelősséget. Szervezi és támogatja a kulturális tevékenységeket, felkutatja  a fiatal tehetségeket, támogatja az  egyénen keresztül a közösség fejlesztését.  Támogatja a különféle kulturális területek alkotóinak együttműködését a kulturális termék létrehozását  és népszerűsítését  a nyilvánosság számára.  Az Egyesület működteti a Fórum színház módszert, amely segíti a fiatalok iskolai sikerességét, különböző konfliktus kezelési technikákat tanulnak, felvérteződnek, többféle színes kommunikációs eszközökkel, technikákkal amelyet segítségül tudnak hívni a különböző élethelyzetekben és megoldást jelenthet különböző problémák megoldásában akár iskolai szinten, akár a magánéletben, sok-sok tehetséges fiatallal együtt dolgozva.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Értesülj Időben!

Tájékozódj azonnal aktuális híreinkről, eseményeinkről, felhívásainkról. Hírlevelünkből minden fontos információról értesítést kapsz!

Feliratkozás előtt tekintse meg Adatvédelmi tájékoztatónkat, a küldés feltétele a benne foglaltak elfogadása!

4 + 1 =

Betűtípus átméretezése
Kontraszt